Nynäs Sotar'n

Din sotare i Nynäshamn

Tips och råd

Inför installation av eldstad: 

Information från Nynäshamnskommun: Generellt sett krävs endast anmälan för installation av eldstad. Anmälan ska innehålla en enkel situationsplan som visar byggnadens placering på fastigheten, en planritning som visar eldstadens placering i byggnaden, förslag till kontrollplan samt en fasadritning som visar skorstenens höjd och placering i skala 1:100.

Bygglov krävs om eldstaden behöver en ny skorsten som ska placeras på fasaden.

Du måste invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen. Efter installationen ska eldstaden och rökkanalen godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis en skorstensfejare. En kopia på besiktningsprotokollet skickas till bygglovavdelningen i samband med begäran om slutbevis. Efter det kan du börja använda eldstaden.

Mer information samt blanketter på Nynäshamnshemsida

 

 Elda rätt:

Energimyndigheten och Naturvårdsverkets broschyr: Tänd i toppen 

 

 Vid soteld:

  • Stäng alla luckor på eldstaden.
  • Ring 112
  • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd.
  • Kontakta sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Vid en soteld är det inte ovanligt med temperaturer över 1 000ºC, värmen gör att gaser samt sot expanderar så kraftigt att skorstenen kan få sprickbildningar. 

 

 

 
Ring